اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۱۸ :چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب نمایم ؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب نمایم ؟ .. تعداد صفحات هجده  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان

 

 

فهرست مطالب

مقدمه:

بیان مسئله:

اهداف:

هدف کلی:

اهداف جزئی:

توصیف وضعیت موجود:

گردآوری اطلاعات: (شواهد ۱ )

میزان سطح سواد والدین

میزان دسترسی به رایانه و اینترنت خانگی

تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی بدست آمده:

مزایا و معایب اینترنت برای نوجوانان:

مزایای استفاده از اینترنت:

معایب استفاده از اینترنت:

پیشینه ی پژوهش:

الف) مبانی نظری:

ب) پیشینه ی علمی:

ارائه راه حل های پیشنهادی:

اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

اقداماتی که بر عهده مربیان و معلمان و مشاور می باشد:

انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی: (گردآوری شواهد ۲ )

نظارت بر اجرای راه حل ها:

پیشنهاد اقدام پژوه:

به والدین توصیه می شود:

توصیف وضع مطلوب:

نتیجه گیری:

فهرست و منابع

۴,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.