اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۲۷ :چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هشت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۵۰۰۰   تومان (پنج هزار تومان )- فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

توصیف  وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد۱

در ابتدا از معاونین پرسیدم :

از همکاران سوال کردم :

تعریف صبحانه :

اهمیت صرف صبحانه :

فواید مصرف صبحانه توسط دانش آموزان

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتی

اعتبار بخشی به راه حل ها

۲- ابتکاری بودن برخی از راه حل ها

۴-پیش بینی تأثیر راه حلها

توصیف وضع مطلوب یا (شواهد ۲)

ارزیابی از راه حل های اجرا شده

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

منابع و مآخذ

۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.