اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۳۰ :چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم؟

اقدام پژوهی کوله پشتی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم ؟  .. تعداد صفحات نوزده صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۴۰۰۰   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه:

اهداف اقدام پژوهی

بیان مسئله

بیان وضعیت موجود

ملاک ها ونشانگرهای  مربوط به آن

آن چه لازم است تغییریابد.

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) :

۱- ایجاد انگیزه در دانش آموزان

۲- فراهم کردن فضا و محیط آموزشی مناسب

راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی :

تجزیه وتحلیل داده ها

تفسیراطلاعات

انتخاب راه جدید به صورت موقتی :

الف-تدریس ساعت درپایه دوم

ب-آموزش محور

پ-تدریس اعدادزوج وفرد

ضرورت اجرای طرح

توافق راه حل های اجرایی

گردآوری داده ها،درباره ی تأثیراقدام بهینه

تحلیل شواهد(۲)

ارزشیابی واعتباربخشی

یک پیشنهاد

منابع:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.