اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۱۶۱ :چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی کوله پشتی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟ تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   ۵۰۰۰تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

عنوان اقدام پژوهی :

چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضع موجود:

اهمیت پژوهش

پیشینه ی تحقیق

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد ۱ :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

راه حل های پیشنهادی

اجرای طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد ۲

نتیجه گیری

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :

۲-    جامعه و اجتماع

شیوه ی ارزشیابی دروس زبان و ادبیات فارسی

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات:

منابع و مآخذ

۵,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.