اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۴۲ : چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

مراقبت از سایت و اموال هنرستان در هنرجویان

معرفی :

چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم ؟ –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..۲

توصیف وضع موجود ………………………………………………………………………………………….. ۳

گرد آوری شواهد یک…………………………………………………………………………………………… ۵

گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………۸

انتخاب راه حل…………………………………………………………………………………………………….۱۰

گرد آوری شواهد دو…………………………………………………………………………………………….۱۲

ارزشیابی و تاثیر اقدام جدید…………………………………………………………………………………… ۱۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………۱۹

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی کوله پشتی
اقدام پژوهی هنرستان
مراقبت از سایت و اموال هنرستان در هنرجویان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.