اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۲۹۶ :چگونه توانستم سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را ارتقاء دهم؟

Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را ارتقاء دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت و  بهداشت روانی دانش آموزان را  ارتقاء دهم . به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  سی و یک صفحه ، قیمت ۳۰۰۰(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

واژه های کلیدی :

مقدمه :

– پاسخ به نیازهای روانی کودک.

گردآوری اطلاعات (شواهد۱) :

تجزیه وتحلیل وتفسیردادهها:

انتخاب راه حل جدید:

۱-اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروان یدانش آموزان:

۲- اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلاتآنان:

۳-اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور:

۴-استفادهازفعالیتهایخلاقانهوهنریمتنوعازقبیلنقاشی،کلاژ (وصلهگری) ،کاردستیوسفالگری.

چگونگیاجرایراهحلهایجدیدونظارتبرآنها :

گردآوریاطلاعات (شواهد۲):

ارزیابیتأثیراقدامجدیدوتعییناعتبارآن :

تجدیدنظرونتایج :

پیشنهادها :

پیوستها

جدولشمارهی۱« جدولمربوطبهوضعیتخانوادگیدانشآموزان»

جدول شمارهی۲« جدول مربوط به وضعیتتحصیلیدانشآموزان»

جدولشمارهی۳« جدولمربوطبهمشاغلپدران»

منابعومآخذ:

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.