اقدام پژوهی کوله پشتی،طرح درس،سوالات استخدامی

شماره ۸۸ : چگونه توانستم رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کنم

اقدام پژوهی
Rate this post
Rate this post

چگونه توانستم رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ .فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات نوزده صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

چکیده
مقدمه: تعلیم و تربیت در شرایط ایمن و بهداشتی موجب افزایش تمرکز ،اشتیاق و دقت در یادگیری می شود لذا دانش بهداشتی باید از آوان کودکی آموخته شود.در این راستا هر کونه اقدام به منظور تامین سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی دانش آموزان از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش می باشد.

روش بررسی:این پژوهش یک یررسی مشاهده ای است که در مدرسه راهنمای توحید واقع در کوی امیر منطقه تبادکان انجام شده است.دادها از طریق مصاحبه با مدیر مدرسه و مشاهده مستقیم توسط پژخشگر جمع اوری شده است .

یاقته ها: بعداز تشکیل کلاس های آموزش خانواده بهداشت فردی دانش آموزان بهتر شده  و دانش آموزان با خواندن پمفلت ها بهداشتی بیشتر از خودشان مراقبت کردند.

نتیجه:نتایج این بررسی نشان داد که خانواده ها اطلاعات دقیقی از بهداشت ندارندو همچنین دانش آموزان با تشویق بهتر به رعایت بهداشت عمل می کنند.

مقدمه:یکی از مهمترین راه های ارتقا بهداشت و سلامت دانش آموزان اجرای پروژه های مختلف آموزشی بهداشت با تکیه بر مشارکت فعال آنان در فعالیت های مختلف بهداشتی است از سوی دیگر تحقق هدفهای بهداشت مدارس مستلزم دخالت ،مشارکت و همسویی خانه ،مدرسه، مراکز بهداشتی – درمانی و جامعه است.

در عصر کنونی یا عصر اطلاعات و ارتباطات ،دانستنی ها و اطلاعات بهداشتی می توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور داشته و موجب کاهش فاصله تکنولوژی ما با سایر کشور های توسعه یافته شود.

ارتقای سطح آگاهی بهداشتی ، نقش مهم در تغییر بینش و عملکرد افراد جامعه دارد لذا هر گونه  سرمایه گذاری در این زمینه تاثیر چشمگیری در آهنگ رشد و پیشرفت جامعه خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده

توصیف وضعیت موجود:

جدول یک

اهمیت وضرورت تحقیق

تعریف واژگان(۱)

چگونه

توان

رعایت

بهداشت

محیط

مدرسه

تقویت کردن

(گردآوری شواهدیک):

یافته های علمی

تعریف بهداشت مدارس

تاریخچه بهداشت مدارس در کشورهای مختلف

تاریخچه بهداشت مدارس و تحولات سازمانی آن در ایران

پیشنه تحقیق:

۱- بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط مدارس ابتدایی ناحیه یک ساری در سال۱۳۸۷

۲- مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی نواحی مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶

تجزیه و تحلیل پیشینه تحقیقات

ارایه راه حل جدید موقت

شیوهای اجرای راه حل جدید

گردآوری شواهد ۲

جدول ۲

تفسیر و تحلیل

نتیجه گیری

منابع

اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی مربی بهداشت

اقدام پژوهی رعایت بهداشت

۳,۰۰۰ تومان – خرید

نظرات بسته شده اند.